Podstawowe informacji
Bielsko-Biała, 13-14 października 2016
Typowe i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro
 
 
 
Miejsce:
 
Konferencja odbywa się na terenie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej 2.
Kampus znajduje się w dużym oddaleniu od centrum Bielska-Białej (ok. 5 km).
 
Zgłoszenie:
 
Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie konferencji www.przeklad.ath.bielsko.pl prosimy nadsyłać do dnia 15 lipca 2016. Decyzja dotycząca przyjęcia referatu zostanie ogłoszona do dnia 31 lipca 2016.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem mailowym konferencji: przeklad@ath.bielsko.pl.
 
Język konferencji:
 
Referaty prezentowane będą w języku polskim. Wersję do publikacji można przedstawić w języku polskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe.
 
Publikacja:
 
Wybrane, zakwalifikowane przez Redakcję artykuły ukażą się w czasopiśmie „Między Oryginałem a Przekładem”. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest nadesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 roku oraz zastosowanie się do norm edy­torskich (informacja zostanie przesłana w osobnym pliku).
 
Opłata konferencyjna:
 
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł przy wczesnej rejestracji (31 lipca do 10 września) lub 300 zł po tym terminie. Dla doktorantów przewidujemy 50 zł zniżki przy wczesnej rejestracji. Cena obejmuje przekąski oraz uroczystą kolację pierwszego dnia, a także koszty związane z organizacją konferencji. Nie pokrywamy kosztów zakwaterowania ani dojazdu.
 
Opłatę konferencyjną należy uiścić przelewem na konto Uczelni

Bank Pekao S.A. 73 124041421111001054572831

W tytule przelewu należy podać oznaczenie: K43_Przeklad_nazwisko uczestnika.
UWAGA: Faktury za opłatę konferencyjną będą wystawiane wyłacznie na osobę/instytucję dokonującą przelewu!
 
Rada Naukowa Konferencji:
 
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
prof. dr hab. Anna Bednarczyk
prof. dr hab. Piotr Fast
dr hab. Marzena Chrobak
Komitet Organizacyjny: 
 
dr Adriana Sara Jastrzębska
dr Katarzyna Szoblik
dr Katarzyna Kruk-Junger
 
 
 
© SYSTEM CMS - www.mar-kus.com.pl
Konferencja przekładoznawcza / przekład