Podstawowe informacji
Bielsko-Biała, 6-7 kwietnia 2018
Interdyscyplinarność w przekładzie
 
 
 
Miejsce:
 
Konferencja odbywa się na terenie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej 2.
Kampus znajduje się w dużym oddaleniu od centrum Bielska-Białej (ok. 5 km).
 
Zgłoszenie:
 
Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie konferencji www.przeklad.ath.bielsko.pl prosimy nadsyłać do dnia 10 lutego 2018. Decyzja dotycząca przyjęcia referatu zostanie ogłoszona do dnia 20 lutego 2018.
 
Język konferencji:
 
Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe. Językiem konferencji jest język polski, natomiast późniejsze artykuły publikować można w języku polskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim lub francuskim.
 
Publikacja:
 
Wybrane, zakwalifikowane przez Redakcję artykuły ukażą się w czasopiśmie Między Oryginałem a Przekładem. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest nadesłanie go w terminie wskazanym przez organizatorów i redakcję czasopisma oraz zastosowanie się do norm edy­torskich (informacja zostanie przesłana w osobnym pliku). Do publikacji można zgłaszać teksty w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim.  
 
Opłata konferencyjna:
 
Opłata konferencyjna wynosi 230 zł przy wczesnej rejestracji (20 lutego do 15 marca) lub 280 zł po tym terminie. Dla doktorantów przewidujemy 50 zł zniżki przy wczesnej rejestracji. Cena obejmuje częściowe wyżywienie (przekąski, kolacja) oraz koszty związane z organizacją konferencji. Nie pokrywamy kosztów zakwaterowania ani dojazdu.
 
Opłatę konferencyjną należy uiścić przelewem na konto Uczelni

Bank Pekao S.A. 73 124041421111001054572831

W tytule przelewu należy podać oznaczenie: K43_Przeklad_nazwisko uczestnika.
UWAGA: Faktury za opłatę konferencyjną będą wystawiane wyłacznie na osobę/instytucję dokonującą przelewu!
 
 
Rada Naukowa Konferencji:
 
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
prof. dr hab. Anna Bednarczyk
prof. dr hab. Piotr Fast
dr hab. Marzena Chrobak
 
 
 
 
Komitet Organizacyjny: 
 
dr Adriana Sara Jastrzębska
dr Katarzyna Szoblik
dr Katarzyna Kruk-Junger
dr Agnieszka Palion-Musioł
mgr Aleksandra Hasior
 
 
 
© SYSTEM CMS - www.mar-kus.com.pl
Konferencja przekładoznawcza / przekład